Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan eläkelaitoksen järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään. Tarkoitus on, että työntekijä pystyy sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta jatkamaan työelämässä.

Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen?

Keskeisenä kriteerinä kuntoutukselle on työkyvyttömyyseläkkeen uhka, joka todennäköisesti toteutuisi lähivuosina ilman kuntoutustoimenpiteitä. Toinen keskeinen kriteeri on se, että tätä uhkaa pystytään pienentämään kuntoutuksen avulla.

Oikeus kuntoutukseen edellyttää:

 • hakija on vakiintuneesti työelämässä
 • hakija on työkyvytön tai hänellä on sellainen diagnosoitu sairaus, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle
 • työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella kuntoutuksella
 • hakijalla on työskentelystä saatuja ansioita yhteensä vähintään 37.725,23 euroa (vuoden 2022 taso) hakemusta edeltäneen viiden kalenterivuoden ajalta
 • hakijan työsuhde on voimassa tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa
 • hakija on alle 63-vuotias
 • hakijalla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella

Mitä työeläkekuntoutus on?

Kuntoutus on aina ammatillista, yksilöllistä ja tarkoituksenmukaista. Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma perustuvat hakijan kokonaistilanteeseen, jossa otetaan huomioon muun muassa hakijan ikä, koulutus, työkokemus, muu osaaminen, terveydentilanne ja terveydellinen ennuste.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

 • neuvonta ja ohjaus
 • työkokeilu omalla työpaikalla tai muussa työssä
 • työhönvalmennus
 • ammattitaidon täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus
 • tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

Kohteena on aina yksilö. Kuntouksessa ei tueta ryhmäkuntoutusta eikä työpaikoilla tapahtuvaa työhyvinvointia ylläpitävää TYHY-toimintaa.